كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk CF Extreme Pro 32 GB / 160(MB/s) / 1067X (cde:1958)a 
Brand  کارت های حافظه CF 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  CF 
فرمت  160 مگابایت در ثانیه معادل 1067X 
سرعت خواندن  160 مگابایت در ثانیه معادل 1067X 
سرعت ذخیره  32 گگیابایت 
ظرفيت  ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال