كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SD 32GB 48 MB/S 320X (cde:3980)a 
Brand  SD Memory کارت های حافظه SD 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  UHS1 
فرمت  48 مگابایت در ثانیه معادل 320x 
سرعت خواندن  48 مگابایت در ثانیه معادل 320x 
سرعت ذخیره   
ظرفيت  ۷۰۰,۰۰۰ ریال