كارت‌های حافظه

لطفا یک محصول را انتخاب کنید:
   
عنوان محصول  SanDisk CF Ultra 16GB / 30(MB/s) / 200X (cde:0314)a 
Brand  کارت های حافظه CF 
مدل  Sandisk 
توضيحات   
نظر مدیر   
امتیاز مدیر  10 
قيمت  Compact Flash 
فرمت  30 MB/S  
سرعت خواندن  30 MB/S  
سرعت ذخیره  16GB 
ظرفيت  ۰ ریال